บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจบริการดิสเคาน์ (Discount) โดยการรวบรวมประชาชน ร้านค้าและผู้ประกอบการทั่วประเทศ เข้ามาเป็นสมาชิกผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยการซื้อขายผ่านระบบโปรแกรมมือถือที่เรียกว่า “E-Wallet” เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนกลับคืนสู่ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการจากรายจ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการทุกมิติของรายจ่ายคุณ ที่เรียกว่า “เครื่องมือสู่ความสำเร็จ”

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ยู กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงผลักดันของท่านประธานบริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารที่มองเห็นปัญหาของประชาชน ร้านค้า และสถานประกอบการเกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแต่ละครัวเรือน จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงเสมือนเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมร้านค้าและผู้ประกอบการเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ จึงคิดค้นเครื่องมือที่เรียกว่า “เครื่องมือสู่ความสำเร็จ” นำออกมาเพื่อให้ประชาชน ร้านค้า และสถานประกอบการได้ใช้จ่ายผ่านระบบ E-Wallet เพื่อรับส่วนลด สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนกลับคืนสู่ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อ “ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มเงินออมและพัฒนาชาติ” จึงก่อให้เกิดการจัดตั้งบริษัทฯขึ้นมา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการดิสเคาน์ (DISCOUNT) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคทุกช่องทาง เพิ่มรายได้จากรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน สร้างรายได้จากรายจ่ายในชีวิตประจำวัน

E-Wallet คืออะไร?

บัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ ฝากไว้กับบริษัทฯ เพื่อความสะดวกในการรับโบนัสและรายได้จากบริษัทฯ และการจ่ายเงินกับร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือการสมัครเป็นสมาชิก โดยบัญชีเงินฝากของสมาชิกจะไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก และเมื่อสมาชิกมีรายได้เกิดขึ้นในบัญชี E-Wallet สมาชิกสามารถที่จะทำการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยการทำรายการถอนเงินออกจากกระเป๋า E-Wallet ของสมาชิกได้โดยตรง

วิธีการนำเงินเข้ากระเป๋า E-Wallet

วิธีการถอนเงินจากกระเป๋า E-Wallet