pa1

สมัครสมาชิกวันนี้ รับความคุ้มครองชีวิตจากบริษัทฯ ทันที

ความคุ้มครอง

 จำนวนเงินเอาประกัน(บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจาก

  • อุบัติเหตุทั่วไป

  • การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 100,000

ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 5,000

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรก ( 90 วัน)

 30,000