สร้างหอระฆัง

สร้างหอระฆัง จ.อุตรดิตถ์

ชื่อกิจกรรม:  สร้างหอระฆัง
วันที่จัดกิจกรรม:  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559
สถานที่จัด:  วัดบ้านโคกเหนือ  ตำบล บ้านโคก อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนเงิน(บาท): 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)