Registration

ค่าสมัครสมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่

  1. Platinum Card เป็นบัตรสมาชิกรายปี (นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บัตร) มูลค่า 350 บาท

  2. Plemium Gokd เป็นบัตรสมาชิกตลอดชีพ (ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี) มูลค่า 4,500 บาท

ชุดสมัครประกอบไปด้วย

  • คู่มือสมาชิก

  • ประกันชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต)*

  • บัตรสมาชิกและเอกสารยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจ (จัดส่งภายหลัง)

*เฉพาะบัตร Premium Gold

เอกสารสำหรับการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

  • สำเนาบัญชีธนาคาร 1 ใบ (พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

  • ใบสมัครสมาชิก (กรอกข้อมูลพร้อมลายเซ็นต์)

คุณสมบัตรในการสมัคร

  • อายุ 20 – 60 ปี**

  • สัญชาติไทย

**กรณีต่ออายุสมาชิก สามารถทำได้ถึงอายุ 70 ปี